SKU: K1    900克/罐
爱他美婴儿奶粉1段
¥150.00  约($31.40)
有效期: 30/10/2020 ¥900.00/6罐

    SKU: K2    900克/罐
爱他美婴儿奶粉2段
¥150.00  约($31.40)
有效期: 30/10/2020 ¥900.00/6罐

    SKU: K3    900克/罐
爱他美婴儿奶粉3段
¥120.00  约($25.12)
有效期: 13/11/2020 ¥720.00/6罐

    SKU: K4    900克/罐
爱他美婴儿奶粉4段
¥130.00  约($27.21)
有效期: 27/10/2020 ¥780.00/6罐

    SKU: P1    900克/罐
白金-爱他美婴儿奶粉1段
¥190.00  约($39.77)
有效期: 15/7/2020 ¥1140.00/6罐

    SKU: P2    900克
白金-爱他美婴儿奶粉2段
¥190.00  约($39.77)
有效期: 31/12/2020 ¥1140.00/6罐

    SKU: P3    900克
白金-爱他美婴儿奶粉3段
¥175.00  约($36.63)
有效期: 31/12/2020 ¥1050.00/6罐

    SKU: P4    900克
白金-爱他美婴儿奶粉4段
¥180.00  约($37.68)
有效期: 31/12/2020 ¥1080.00/6罐

    SKU: NEWG1    900克
新版-可瑞康婴儿奶粉羊奶1段
¥210.00  约($43.96)
有效期: 22/12/2022 ¥1260.00/6罐

    SKU: NEWG2    900克
新版-可瑞康婴儿奶粉羊奶2段
¥210.00  约($43.96)
有效期: 07/7/2022 ¥1260.00/6罐

    SKU: NEWG3    900克
新版-可瑞康婴儿奶粉羊奶3段
¥195.00  约($40.82)
有效期: 25/6/2021 ¥1170.00/6罐

    SKU: GS3    900克
可瑞康绵羊奶三段-绵羊奶
¥235.00  约($49.19)
有效期: 26/8/2021 ¥1410.00/6罐

    SKU: GS2    900G
可瑞康婴儿奶粉羊奶2段-绵羊奶
¥250.00  约($52.33)
有效期: 08/10/2018 ¥1500.00/6罐

    SKU: KA1    1个
可瑞康A2一段婴儿奶粉
¥180.00  约($37.68)
有效期: 09/10/2021 ¥1080.00/6罐

    SKU: KA2    1个
可瑞康A2二段婴儿奶粉
¥180.00  约($37.68)
有效期: 09/10/2021 ¥1080.00/6罐

    SKU: KA3    1个
可瑞康A2三段婴儿奶粉
¥180.00  约($37.68)
有效期: 09/10/2021 ¥1080.00/6罐

    SKU: AE1    900g
绿瓶爱他美有机A2奶粉1段
¥255.00  约($53.37)
有效期: 01/10/2021 ¥1530.00/6罐

    SKU: AE2    900G
绿瓶爱他美有机A2奶粉2段
¥255.00  约($53.37)
有效期: 01/10/2021 ¥1530.00/6罐

    SKU: AE3    900G
绿瓶爱他美有机A2奶粉3段
¥255.00  约($53.37)
有效期: 01/10/2021 ¥1530.00/6罐

    SKU: NEWK3    900g
新版爱他美婴儿奶粉三段
¥130.00  约($27.21)
有效期: 24/6/2022 ¥780.00/6罐

    SKU: NEWK4    900g
新版爱他美金装4段
¥135.00  约($28.26)
有效期: 29/10/2021 ¥810.00/6罐